Sistemes de Qualitat

Certificat de Qualitat:

La qualitat dels serveis realitzats pel nostre equip de professionals és una prioritat absoluta.

En cadascun dels nostres projectes dissenyem un pla a mesura de control de qualitat, que ens permet garantir la correcta realització del treball i en conseqüència persegueix la satisfacció total del client.

Aquest pla de control de qualitat suposa una inversió de temps i recursos, que sempre repercuteix en el producte final i que es valora positivament. El responsable de control de qualitat estableix mètodes de control de qualitat, generals i específics, i és una de les seves prioritats garantir la implantació, seguiment i consecució dels objectius marcats en aquesta àrea

De l’establiment, disseny i complementació del pla de qualitat queda constància documental mitjançant els corresponents registres de control:

Registres de Control

Manual de Qualitat

Recull tots els controls de qualitat que s’apliquen a les diferents tasques dels projectes, inclou els controls setmanals de producció, que evidencia la correcta execució dels treballs, i de les hores productives.

Manual de Procediments i Annexes

Els manuals de procediments contenen totes les especificacions necessàries per a l’acompliment de totes les tasques dels projectes dels diferents clients. Constitueix una eina imprescindible per a unificar criteris entre tot el personal laboral. Inclou tota la metodologia a desenvolupar, des de la complementació de la documentació de qualitat fins als diferents procediments amb cadascuna de les tasques a realitzar.

Indicadors de procés

Avaluació formal en format estadístic realitzada a intervals definits per la direcció, amb l’objectiu de verificar si el Sistema de Qualitat s’està implantant i si continua essent eficaç i adequat per aconseguir els objectius de qualitat establerts pels projectes.

Registre d’incidències

S’elabora un document que reculli, si escau, les incidències detectades en el desenvolupament de les tasques diàries realitzades.

Auditories de Qualitat

S’elabora un document que reculli, si escau, les incidències detectades en el desenvolupament de les tasques diàries realitzades.

Durant l’auditoria interna s’analitzen possibles accions de millora per a cada un dels processos i es revisen el compliment de les accions de millora determinades en auditories anteriors.

Parts de tasques diàries i producció mensual

Part que emplenen tots els membres de l’equip diàriament. Cada membre de l’equip té un part de tasques depenent de les funcions específiques de cadascun d’ells. Aquest part es lliura al responsable del servei al final de la setmana emplenant així el part de producció mensual amb les estadístiques de feines per tipus de projectes i clients.