Serveis Destrucció Confidencial

Serveis Destrucció Confidencial

La documentació ha de ser conservada segons el temps establert en cada cas per la llei, depenent de la seva naturalesa o be perquè cada empresa estableix els seus criteris particulars de conservació.

Contem amb el nostre propi servei de destrucció confidencial de documents. La documentació es traslladada a un gestor de residus autoritzat on manualment els nostres tècnics introdueixen la documentació a destruir i finalitzat aquest procés se’ls hi subministra un CERTIFICAT DE DESTRUCCIÓ

Una destrucció confidencial ajuda sempre a complir amb la RGPD, estalviant sancions, espai i temps.

Tipus de servei de destrucció:

1. RECOLLIDA I SUBSTITUCIÓ PERIÒDICA DE CONTENIDORS DE DESTRUCCIÓ

 • Contem amb un servei periòdic de recollida i substitució de contenidors a casa del client. Aquests contenidors tenen la funció de separar i destruir la documentació confidencial que no pot llançar-se directament a la paperera per compliment amb la RGPD.
 • Cada contenidor té un codi propi i un sistema de tancament al que només tenen accés els nostres tècnics, evitant la manipulació indeguda d’aquesta documentació.
 • Garantim la traçabilitat total de la documentació fins al moment de la destrucció amb brides numerades de tancament per a cadascun dels contenidors.
 • Les substitucions d’aquests contenidors poden fer-se segons les necessitats de cada client: mensuals, bimensuals, bimestrals, etc.

2. DESTRUCCIÓ ESPORÀDICA MASSIVA

  • Són varies les situacions dels nostres clients que ens demanen una destrucció esporàdica.
   • Per necessitat d’espai
   • Per mudança
   • Per fi de conservació de la documentació
   • Per cessament d’activitat
 • Per aquest tipus de destrucció, el nostres tècnics es personen a les instal•lacions del client, recullen la documentació a destruir i aquesta es traslladada al gestor de residus autoritzat. Finalitzat aquest procés es subministra un certificat signat i segellat.

3. DESTRUCCIÓ COMPLEMENTÀRIA AL SERVEI DE CUSTÒDIA

 • Depenent del tipus de documentació, el client està obligat a conservar el seu arxiu una quantitat fixa d’anys. Una vegada complert aquest temps de conservació aconsellem realitzar un expurgo de la mateixa i per tant, una destrucció confidencial segons la RGPD.
 • Tant si el expurgo és programat com si és per compliment de la data d'extinció, oferim un servei fiable i totalment confidencial. Redactem un consentiment de destrucció amb la documentació a destruir i una vegada signat pel client es procedeix a destruir-la.

Et truquem! Deixa’ns les teves dades i li anomenarem el mateix dia!