Destrucció

Serveis Destrucció Confidencial

La documentació ha de ser conservada segons el temps establert en cada cas per la llei, depenent de la seva naturalesa o be perquè cada empresa estableix els seus criteris particulars de conservació.

Contenidor Tecnosolucions

Contem amb el nostre propi servei de destrucció confidencial de documents. La documentació es traslladada a un gestor de residus autoritzat on manualment els nostres tècnics introdueixen la documentació a destruir i finalitzat aquest procés se'ls hi subministra un CERTIFICAT DE DESTRUCCIÓ

Una destrucció confidencial ajuda sempre a complir amb la LOPD, estalviant sancions, espai i temps.

Tipus de servei de destrucció:

1. Recollida i substitució periòdica de contenidors de destrucció
 • Contem amb un servei periòdic de recollida i substitució de contenidors a casa del client. Aquests contenidors tenen la funció de separar i destruir la documentació confidencial que no pot llançar-se directament a la paperera per compliment amb la LOPD.
 • Cada contenidor té un codi propi i un sistema de tancament al que només tenen accés els nostres tècnics, evitant la manipulació indeguda d’aquesta documentació.
 • Garantim la traçabilitat total de la documentació fins al moment de la destrucció amb brides numerades de tancament per a cadascun dels contenidors.
 • Les substitucions d’aquests contenidors poden fer-se segons les necessitats de cada client: mensuals, bimensuals, bimestrals, etc.
2. Destrucció esporàdica massiva
 • Són varies les situacions dels nostres clients que ens demanen una destrucció esporàdica.
  • Per necessitat d’espai
  • Per mudança
  • Per fi de conservació de la documentació
  • Per cessament d’activitat
 • Per aquest tipus de destrucció, el nostres tècnics es personen a les instal•lacions del client, recullen la documentació a destruir i aquesta es traslladada al gestor de residus autoritzat. Finalitzat aquest procés es subministra un certificat signat i segellat.
3. Destrucció complementària al servei de custòdia
 • Depenent del tipus de documentació, el client està obligat a conservar el seu arxiu una quantitat fixa d’anys. Una vegada complert aquest temps de conservació aconsellem realitzar un expurgo de la mateixa i per tant, una destrucció confidencial segons la LOPD.
 • Tant si el expurgo és programat com si és per compliment de la data d'extinció, oferim un servei fiable i totalment confidencial. Redactem un consentiment de destrucció amb la documentació a destruir i una vegada signat pel client es procedeix a destruir-la.

Nivells Seguretat Destrucció:

A causa de la importància de l'acte de destrucció de documents, s'han establert uns estàndards DIN (Deutsches Institut für Normung o Institut Alemany per a l'Estandardització) que hem de complir en funció del tipus de documentació que anem a destruir.

Els nivells de les normes d'estandardització DIN 66399 són 7, i en cadascun d'ells s'especifica la mida de destrucció del paper i en quin tipus de documents ha d'aplicar-se aquest nivell:

Nivell de seguretat 1

Material imprès general. Partícula ≤ 2000 mm2 o amplada de tira ≤ 12 mm. Longitud tira sense determinar.

Nivell de seguretat 2

Documents interns que se han de fer il·legibles o invalidar. Partícula ≤ 800 mm2 o amplada de tira ≤ 6 mm. Longitud tira sense determinar.

Nivell de seguretat 3

Suports de dades sensibles i confidencials, així com dades personals que requereixin un alt grau de protecció. Partícula ≤ 320 mm2 4 x 80 mm) o amplada de tira ≤ 2 mm.

Nivell de seguretat 4

Suports de dades especialment sensibles i confidencials que requereixin un alt grau de protecció. Partícula ≤ 160 mm2 i trossos regulars: amplada de tira ≤ 6 mm (4 x 40 mm).

Nivell de seguretat 5

Suports de dades amb informació que s'ha de mantenir secreta per la seva importància per la existència de una persona, una empresa o una instal·lació. Partícula ≤ 30 mm2 i trossos regulars: amplada de tira ≤ 2 mm (2 x 15 mm).

Nivell de seguretat 6

Suports de dades amb documents que se han de mantenir secrets i per els que s'han de prendre mesures de seguretat extraordinàries. Partícula ≤ 10 mm2 i trossos regulars: amplada de tira ≤ 1 mm (0,8 x 12 mm).

Nivell de seguretat 7

Per dades que se han de mantenir en rigorós secret i pels que s'han de prendre mesures de seguretat extraordinàries. Partícula ≤ 5 mm2 i trossos regulares: amplada de tira ≤ 1 mm (0,8 x 5 mm).