Llei Orgànica de Protecció de Dades

La llei orgànica 15/1999 de protecció de dades de caràcter personal (LOPD) és una llei orgànica que té com a objectiu garantir i protegir les dades personals, les llibertats públiques i els drets fonamentals de les persones físiques.


Protecció de Dades

Tecnosolucions t’ajuda a complir amb aquesta llei, que obliga a establir un procés que garanteixi la confidencialitat de les dades en tot moment, sigui qual sigui el servei contractat. Per això, contem amb control d'accessos, registre, identificació i autenticació en qualsevol de les feines pròpies de la gestió documental.

Les dades de caràcter personal s'estructuren en diferents nivells que classifiquen la documentació en tres nivells de seguretat:


  Bàsic: qualsevol fitxer que contingui dades personals de qualsevol tipus que facin identificable la persona: nom, imatge, adreça, etc.

Identificatiu

Personal

Circumstàncies socials

Acadèmics i professionals

Detall d'empleats

Informació comercial

Econòmic-financer i d'assegurances

Transacció

  Mitjà: fitxers que continguin, a més de les anteriors, dades relatives a la comissió d'infraccions administratives o penals, hisenda pública, serveis financers i aquells corresponents a la prestació de serveis de solvència i crèdit. Generalment, però s'entén que estarem davant dades de nivell mitjà quan aquestes permetin fer una valoració d'entorn social i psicològic de la persona, més enllà de la seva simple identificació.

Infraccions administratives o penals

Hisenda pública

Serveis Financers

Solvència patrimonial i crèdits

Avaluació de la personalitat

  Alt: fitxer que contingui dades personals sobre ideologia, religió, creences, origen racial, salut o vida sexual o els registrats per a fins policials sense consentiment. Aquestes són les dades que han de ser especialment protegides.

Ideologia

Creences

Origen racial

En funció del nivell de dades registrades en el fitxer amb un o altre sistema de tractament, caldrà aplicar unes mesures de seguretat concretes que es desenvolupen al RDLOPD per a cada un dels nivells. Igualment, el règim sancionador és diferent en funció de la qualitat de la dada implicada en la infracció. De manera que la normativa protegeix especialment les dades qualificades com a nivell alt, que tenen una especial relació amb els drets fonamentals de les persones.


Tecnosolucions t’ajuda a complir amb aquesta llei, que obliga a establir un procés que garanteixi la confidencialitat de les dades en tot moment, sigui qual sigui el servei contractat. Per això, contem amb control d'accessos, registre, identificació i autenticació en qualsevol de les feines pròpies de la gestió documental.

A més a més, els nostres professionals signen des del primer dia de feina un contracte que els obliga a mantenir absoluta confidencialitat i discreció sobre la informació obtinguda en l’exercici del seu treball amb els diferents clients, especialment en lo que es refereix a dades de caràcter personal de nivell alt.

Amb el servei de destrucció confidencial, garantim la correcta eliminació de la documentació que contingui dades personals i no estiguin degudament legalitzats, sigui qual sigui el format inicial.

Les sancions per part de la Agència de Protecció de Dades per la desviació d’informació personal, la no destrucció o una destrucció incorrecta de les dades, poden anar des dels 900€ fins als 600.000 €.

Més informació i normatives vigents segons la LOPD: