RGPD

Reglament general de protecció de dades

El mes d’abril de 2016 es va aprovar el Reglament (UE) 2016/679 del Parlament i del Consell, de 27 d’abril de 2016, relatiu a la protecció de les persones físiques pel que fa al tractament de dades personals i a la lliure circulació d’aquestes dades i pel qual es deroga la Directiva 95/46/CE (Reglament general de protecció de dades) (DOUE 4.5.2016).

La documentació ha de ser conservada segons el temps establert en cada cas per la llei, depenent de la seva naturalesa o be perquè cada empresa estableix els seus criteris particulars de conservació.

Contem amb el nostre propi servei de destrucció confidencial de documents. La documentació es traslladada a un gestor de residus autoritzat on manualment els nostres tècnics introdueixen la documentació a destruir i finalitzat aquest procés se’ls hi subministra un CERTIFICAT DE DESTRUCCIÓ.

Una destrucció confidencial ajuda sempre a complir amb la RGPD, estalviant sancions, espai i temps.

  • Bàsic: qualsevol fitxer que contingui dades personals de qualsevol tipus que facin identificable la persona: nom, imatge, adreça, etc.

 Identificatiu

 Personal

 Circumstàncies socials

 Acadèmics i professionals

 Detall d’empleats

 Informació comercial

 Econòmic-financer i d’assegurances

 Transacció

  • Mitjà: fitxers que continguin, a més de les anteriors, dades relatives a la comissió d’infraccions administratives o penals, hisenda pública, serveis financers i aquells corresponents a la prestació de serveis de solvència i crèdit. Generalment, però s’entén que estarem davant dades de nivell mitjà quan aquestes permetin fer una valoració d’entorn social i psicològic de la persona, més enllà de la seva simple identificació.

 Infraccions administratives o penals

 Hisenda pública

 Serveis Financers

 Solvència patrimonial i crèdits

 Avaluació de la personalitat

  • Alt: fitxer que contingui dades personals sobre ideologia, religió, creences, origen racial, salut o vida sexual o els registrats per a fins policials sense consentiment. Aquestes són les dades que han de ser especialment protegides.

     Ideologia

     Creences

     Origen racial

En funció del nivell de dades registrades en el fitxer amb un o altre sistema de tractament, caldrà aplicar unes mesures de seguretat concretes que es desenvolupen al RDLOPD per a cada un dels nivells. Igualment, el règim sancionador és diferent en funció de la qualitat de la dada implicada en la infracció. De manera que la normativa protegeix especialment les dades qualificades com a nivell alt, que tenen una especial relació amb els drets fonamentals de les persones.

Tecnosolucions t’ajuda a complir amb aquesta llei, que obliga a establir un procés que garanteixi la confidencialitat de les dades en tot moment, sigui qual sigui el servei contractat. Per això, contem amb control d’accessos, registre, identificació i autenticació en qualsevol de les feines pròpies de la gestió documental.

A més a més, els nostres professionals signen des del primer dia de feina un contracte que els obliga a mantenir absoluta confidencialitat i discreció sobre la informació obtinguda en l’exercici del seu treball amb els diferents clients, especialment en lo que es refereix a dades de caràcter personal de nivell alt.

Amb el servei de destrucció confidencial, garantim la correcta eliminació de la documentació que contingui dades personals i no estiguin degudament legalitzats, sigui qual sigui el format inicial.

Les sancions per part de la Agència de Protecció de Dades per la desviació d’informació personal, la no destrucció o una destrucció incorrecta de les dades, poden anar des dels 900€ fins als 600.000 €.

Et truquem! Deixa’ns les teves dades i li anomenarem el mateix dia!